ściągnij w wersji MS Word (tutaj)
ściągnij w wersji PDF (tutaj)
* w celu pobrania elementu kliknij prawym przyciskiem myszy
na link, a następnie wybierz 'zapisz element docelowy jako'.
REGULAMIN
STOWARZYSZENIA
''OD NOWA..."

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „OD NOWA…” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i ma prawo używania
pieczęci, godła oraz logo.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa łódzkiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Zgierz.

§ 4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6.

Cele Stowarzyszenia stanowią:

1. formułowanie opinii we wszystkich sprawach publicznych dotyczących mieszkańców wobec samorządu terytorialnego i administracji państwowej,

2. organizowanie okresowych spotkań mieszkańców z ludźmi sukcesu z terenu miasta i z województwa,

3. organizowanie sympozjów i spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego i administracji państwowej dla omówienia ważnych spraw dotyczących rozwoju Zgierza,

4. koordynacja działań społecznych dotyczących zapewnienia rozwoju Zgierza w zakresie przemysłu, budownictwa mieszkaniowego, handlu i drobnej wytwórczości,

5. opracowanie założeń społecznej aktywizacji dla rozwoju oświaty, nauki, kultury i zdrowia,

6. rozwój sportu, w tym szczególnie amatorskiego krzewienia kultury fizycznej, organizowanie i pomoc w imprezach w tym zakresie szczególnie z udziałem młodzieży,

7. współdziałanie z organami do tego powołanymi w sprawach dotyczących ochrony środowiska Zgierza i jego okolic oraz podejmowanie w tym zakresie własnych inicjatyw,

8. aktywizacja społeczna dla podejmowania inicjatyw społecznych przez samorządy mieszkańców i pomoc w realizacji tych przedsięwzięć ,
aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach innych organizacji i odpowiedzialnych jednostek do tego powołanych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego Zgierza,

9. popieranie wszelkich inicjatyw w zakresie m.in. nauk historycznych, geograficznych dotyczących gromadzenia materiałów z przeszłości Zgierza oraz kształtowania wizerunku Zgierza i jego mieszkańców we wszystkich dostępnych formach,

10. prezentowanie i typowanie swoich kandydatów do władz samorządowych i lokalnych

§ 7.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. prezentowanie opinii w sprawach jego działalności wobec władz samorządowych i organów administracji państwowej poprzez wystąpienia na sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu, wystąpienia pisemne do tych władz oraz prezentację stanowiska w prasie lokalnej i województwa łódzkiego,

2. stałe poparcie dla wszystkich inicjatyw członków, innych osób fizycznych i organizacji w zakresie rozwoju sportu, a szczególnie wśród młodzieży,

3. okresowe spotkania z mieszkańcami danych rejonów oraz spotkania z samorządami mieszkańców, 

4. organizację spotkań z przedstawicielami prokuratury, sądów, policji i adwokatury w zakresie polepszania stanu bezpieczeństwa publicznego,

5. pomoc organizacyjną w wydawaniu materiałów dotyczących o przeszłości Zgierza i jego rozwoju perspektywicznego /broszury, książki, kalendarze, kasety wideo/,

6. uczestnictwo w kampaniach wyborczych do władz samorządowych i lokalnych.

Rozdział III
CZŁONKOSTWO

 § 8.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. nie została pozbawiona praw publicznych,
3. przedstawiła opinię polecającą co najmniej 2 członków Stowarzyszenia,
4. złożyła deklarację:
    a)przystąpienia do Stowarzyszenia
    b)aktywnego działania dla realizacji celów Stowarzyszenia
    c)regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 9.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz zobowiązani są przestrzegać postanowień regulaminu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Mają prawo korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia na warunkach określonych odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a zwłaszcza realizować swe cele poprzez Stowarzyszenie, o ile mieszczą się one w celach Stowarzyszenia,

3. Zobowiązani są z wyjątkiem członków honorowych uiszczać w terminie składki członkowskie.

§ 10.

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

a) skreślenia z listy członków wskutek:
-śmierci,
-zgłoszenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Stowarzyszenia,


b) wykluczenia z Stowarzyszenia z powodu:
-nieprzestrzegania regulaminu lub uchwał, działania na szkodę Stowarzyszenia,
-utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych,
-niepłacenie składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, chyba że przed upływem tego okresu członek usprawiedliwi zwłokę.

2. Uchwałę o ustaniu lub przywróceniu członkostwa podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

3. Od uchwały o ustaniu członkostwa służy członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 11.

1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

a) Walne Zgromadzenia
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna


2 . Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia za wyjątkiem przypadków określonych regulaminem, zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych .

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla Zarządu,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) podejmowanie uchwał o sposobie i trybie korzystania przez członków z przynależności do Stowarzyszenia w zakresie realizacji ich celów indywidualnych,
f) uchwalanie regulaminu rozpoznawania sporów wewnętrznych.


3. Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków w sprawach:

a) podjęcia uchwały o zmianie regulaminu,
b) rozwiązania Stowarzyszenia

4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż jeden raz do roku z własnej inicjatywy, a ponadto na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków , w ciągu 6-ciu tygodni od otrzymania wniosku.

§ 13 .

O terminie Walnego Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§ 14.

1. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym całą jego działalnością.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę oraz skarbnika.

4. Zarząd wybierany jest w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych i powszechnych.

5. Odwołanie Zarządu i wybór nowego w trakcie jego kadencji może nastąpić na wniosek 2/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów
b) decydowanie o podziale środków uzyskiwanych ze składek członkowskich,
c) powoływanie i rozwiązywanie komisji i sekcji w obrębie Stowarzyszenia
d) ustalanie szczegółowego planu działania Stowarzyszenia,
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.


2. pisemne oświadczenie woli Zarządu wymaga dla swej ważności podpisu 2 członków Zarządu w tym skarbnika,

3. Zarząd jest uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia i odpowiada za ich treść przed Walnym Zgromadzeniem.

4. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

5. Posiedzenie jest ważne przy obecności 2/3 członków Zarządu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji wchodzi 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, nie rzadziej niż dwa razy do roku działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.


§ 17.

Nie można łączyć funkcji i uczestnictwa w poszczególnych organach Stowarzyszenia.

§ 18.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków na rzecz społeczności lokalnej.

Rozdział V
ŚRODKI FINANSOWE STOWARZYSZENIA

§ 19.

Stowarzyszenie uzyskuje środki ze składek członkowskich.

§ 20.

Dysponentem środków uzyskiwanych przez stowarzyszenie jest Zarząd stowarzyszenia.

§ 21.

Prawo składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia przysługuje Zarządowi.

Rozdział VI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 23.

Do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego regulaminu, funkcję tą sprawują członkowie obecni na zebraniu założycielskim, którzy wybierają spośród siebie Zarząd Tymczasowy.

§ 24.

Decyzję o likwidacji stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 25.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje zwykłą większością głosów decyzję o przekazaniu majątku stowarzyszenia.

§ 26.

Majątek stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji przekazywany jest innemu stowarzyszeniu prowadzącemu swą działalność na terenie miasta Zgierza i posiadającemu cele tożsame z celami określonymi w niniejszym regulaminie.

Zgierz, 13 stycznia 2006r.